Budowa słów przy pomocy przedrostków i przyrostków. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Budowa słów przy pomocy przedrostków i przyrostków.

UWAGA - Ze względu na to, że nie wszystkie niuanse języka angielskiego są możliwe do oddania prawidłową polszczyzną, w niektórych przypadkach tłumaczenia brzmią trochę niewłaściwie. Zostało to uczynione celowo i z premedytacją tylko i wyłącznie celem oddania idei tworzenia nowych słów w języku angielskim. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie.

1. Budowa czasowników (-,ize -,ify).

Tłumaczenie

Wyraz bazowy

Przedrostek
Przyrostek

Utworzony
Czasownik

Tłumaczenie

Amerykański
Legalny
Nowoczesny
Popularny

American
Legal
Modern
Popular

+ -,ize

Americanize
Legalize
Modernize
Popularize

Amerykanizować
Legalizować
Unowocześniać
Popularyzować

Piękno
Płyn
Czysty
Prosty

Beauty
Liquid
Pure
Simple

+ -,ify

Beautify
Liquidify
Purify
Simplify

Upiększać
Upłynniać
Czyścić
Upraszczać

They want to make the factory more MODERN.

Oni chcą uczynić fabrykę bardziej nowoczesną.

They want to MODERNIZE the factory.

Oni chcą zmodernizowa fabrykę.

These tabletes make the water PURE.

Te tabletki czynią wodę czystą.

They PURIFY the water.

One czyszczą wodę.

2. Budowa przysłówków (-,ly).

Tłumaczenie

Wyraz bazowy

Przedrostek
Przyrostek

Utworzony
Przysłówek

Tłumaczenie

Łatwy
Główny
Szybki
Głupi

Easy
Main
Quick
Stupid

+ -,ly

Easily
Mainly
Quickly
Stupidly

Łatwo
Głównie
Szybko
Głupio

His behavior was STUPID.

Jego zachowanie było głupie.

He behaved STUPIDLY.

On zachowywał się głupio.

3. Budowa rzeczowników (-,er -,ment -,ation -,ity -,ness).

Tłumaczenie

Wyraz bazowy

Przedrostek
Przyrostek

Utworzony
Rzeczownik

Tłumaczenie

Kierować
Przytwierdzać
Otwierać
Uczyć

Drive
Fasten
Open
Teach

+ -,er

Driver
Fastener
Opener
Teacher

Kierowca
Złącze
Otwieracz
Nauczyciel

Zdumiewać
Rozwijać
Płacić
Odchodzić

Amaze
Develop
Pay
Retire

+ -,ment

Amazement
Development
Payment
Retirement

Zdumienie
Rozwój
Płatność
Dymisja

Uwielbiać
Łączyć
Egzaminować
Organizować

Admire
Associate
Examine
Organize

+ -,ation

Admiration
Associatation
Examination
Organization

Uwielbienie
Związek
Egzamin
Organizacja

Okrutny
Dziwny
Czysty
Głupi

Cruel
Odd
Pure
Stupid

+ -,ity
+ -,ty

Cruelty
Oddity
Purity
Stupidity

Okrucieństwo
Dziwactwo
Czystość
Głupota

Ciemno
Głucho
Szczęśliwie
Uprzejmie

Dark
Deaf
Happy
Kind

+ -,ness

Darkness
Deafness
Happiness
Kindness

Ciemność
Głuchota
Szczęście
Uprzejmość

John DRIVES a bus.

John kieruje autobusem.

He is a bus DRIVER.

On jest kierowcą autobusu.

A can OPENER is a tool for OPENING cans.

Otwieracz puszki jest narzędziem do otwierania puszek.

Children DEVELOP very quick.

Dzieci dorastają bardzo szybko.

Their DEVELOPMENT is very quick.

Ich dorastanie jest bardzo szybkie.

The teacher EXAMINED me carefully.

Nauczyciel egzaminował mnie dokładnie.

He gave me a careful EXAMINATION.

Zrobił mi dokładny egzamin.

Don't be so CRUEL.

Nie bądź tak okrutny.

I hate CRUELTY.

Nienawidzę okrucieństwa.

It was very DARK.

Było bardzo ciemno.

The DARKNESS made it impossible to see.

Ciemność uniemożliwiła zobaczenie tego.

4. Budowa przymiotników (-,y -,ic -,ical -,ful -,less -,able).

Tłumaczenie

Wyraz bazowy

Przedrostek
Przyrostek

Utworzony
Przymiotnik

Tłumaczenie

Krzak
Brud
Włosy
Zapach

Bush
Dirt
Hair
Smell

+ -,y

Bushy
Dirty
Hairy
Smelly

Krzaczasty
Brudny
Włochaty
Pachnący

Atom
Biologia
Gramatyka
Poezja

Atom
Biology
Grammar
Poetry

+ -,ic
+ -,ical

Atomic
Biological
Grammatical
Poetic

Atomowy
Biologiczny
Gramatyczny
Poetycki

Ból
Nadzieja
Troska

Pain
Hope
Care

+ -,ful

Painful
Hopeful
Careful

Bolesny
Z nadzieją
Troskliwy

Ból
Nadzieja
Troska

Pain
Hope
Care

+ -,less

Painless
Hope
less
Care
less

Bezbolesny
Beznadziejny
Beztroski

Prać
Kochać
Debatować
Łamać

Wash
Love
Debate
Break

+ -,able

Washable
Loveable
Debatable
Breakable

Możliwy do prania
Możliwy do kochania
Debatowalny
Łamalny

There was an awful SMELL in the room.

W pokoju był brzydki zapach.

The room was very SMELLY.

Pokój był bardzo śmierdzący.

This book contains exercises on GRAMMAR.

Ta książka zawiera ćwiczenia z gramatyki.

It contains GRAMMATICAL exercises.

Ona zawiera ćwiczenia gramatyczne.

His broken leg caused him a lot of PAIN.

Jego złamana noga powodowała wiele bólu.

It was very PAINFUL.

To było bardzo bolesne.

The operation didn't cause her any PAIN.

Operacja nie spowodowała u niej bólu.

It was PAINLESS.

Ona była bezbolesna.

You can WASH this coat.

Możesz prać ten płaszcz.

It is WASHABLE.

Ten płaszcz można prać. (on jest "pralny")

5. Budowa zaprzeczeń i negacji słów (un- in- im- il- ir- dis- de- non-).

Tłumaczenie

Wyraz bazowy

Przedrostek
Przyrostek

Utworzona
Negacja

Tłumaczenie

Szczęśliwy
Szczęśliwy
Wietrzny
Zablokowany

Happy
Fortunate
Windy
Blocked

+ un-

Unhappy
Unfortunate
Unwindy
Unblocked

Nieszczęśliwy
Nieszczęśliwy
Bezwietrzny
Niezablokowany

Skuteczny
Możliwy
Piśmienny
Regularny

Efficient
Possible
Literate
Regular

+ in-
+ im-
+ il-
+ ir-

Inefficient
Impossible
Illiterate
Irregular

Nieskuteczny
Niemożliwy
Niepiśmienny
Nieregularny

Zgadzać się
Zatwierdzać
Ucziwy

Agree
Approve
Honest

+ dis-

Disagree
Disapprove
Dishonest

Nie zgadzać się
Nie zatwierdzać
Nieuczciwy

Centralizować
Powiększać
Wchodzić
Napompować

Centralize
Increase
Ascent
Inflate

+ de-

Decentralize
Deincrease
Deascent
Deinflate

Decentralizować
Pomniejszać
Zchodzić
Wypompować

Sens
Płacenie
Miejscowy
Konformista

Sense
Payment
Resident
Conformist

+ non-

Nonsense
Nonpayment
Nonresident
Nonconformist

Nonsens
Niepłacenie
Zamiejscowy
Nonkonformista

I'm not very HAPPY.

Nie jestem bardzo szczęśliwy.

In fact I'm very UNHAPPY.

Prawdę mówiąc jestem bardzo nieszczęśliwy.

It is just not POSSIBLE to do that.

To nie jest po prostu możliwe do zrobienia.

It's IMPOSSIBLE.

To jest niemożliwe.

I don't AGREE with everything you said.

Nie zgadzam się ze wszystkim co powiedziałeś.

I DISAGREE with the last part.

Nie zgadzam się z ostatnią częścią wypowiedzi.

The hotel serves meals to RESIDENTS only.

Hotel wydaje posiłki tylko dla swoich gości.

NONRESIDENTS are not allowed in.

Osoby niezameldowane są tego pozbawione.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego