Budowa słów przy pomocy przedrostków i przyrostków. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

Budowa słów przy pomocy przedrostków i przyrostków.

UWAGA - Ze względu na to, że nie wszystkie niuanse języka angielskiego są możliwe do oddania prawidłową polszczyzną, w niektórych przypadkach tłumaczenia brzmią trochę niewłaściwie. Zostało to uczynione celowo i z premedytacją tylko i wyłącznie celem oddania idei tworzenia nowych słów w języku angielskim. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie.

1. Budowa czasowników (-,ize -,ify).

Tłumaczenie

Wyraz bazowy

Przedrostek
Przyrostek

Utworzony
Czasownik

Tłumaczenie

Amerykański
Legalny
Nowoczesny
Popularny

American
Legal
Modern
Popular

+ -,ize

Americanize
Legalize
Modernize
Popularize

Amerykanizować
Legalizować
Unowocześniać
Popularyzować

 

Piękno
Płyn
Czysty
Prosty

Beauty
Liquid
Pure
Simple

+ -,ify

Beautify
Liquidify
Purify
Simplify

Upiększać
Upłynniać
Czyścić
Upraszczać


They want to make the factory more MODERN.

Oni chcą uczynić fabrykę bardziej nowoczesną.

They want to MODERNIZE the factory.

Oni chcą zmodernizowa fabrykę.

 

These tabletes make the water PURE.

Te tabletki czynią wodę czystą.

They PURIFY the water.

One czyszczą wodę.


2. Budowa przysłówków (-,ly).

Tłumaczenie

Wyraz bazowy

Przedrostek
Przyrostek

Utworzony
Przysłówek

Tłumaczenie

Łatwy
Główny
Szybki
Głupi

Easy
Main
Quick
Stupid

+ -,ly

Easily
Mainly
Quickly
Stupidly

Łatwo
Głównie
Szybko
Głupio


His behavior was STUPID.

Jego zachowanie było głupie.

He behaved STUPIDLY.

On zachowywał się głupio.


3. Budowa rzeczowników (-,er -,ment -,ation -,ity -,ness).

Tłumaczenie

Wyraz bazowy

Przedrostek
Przyrostek

Utworzony
Rzeczownik

Tłumaczenie

Kierować
Przytwierdzać
Otwierać
Uczyć

Drive
Fasten
Open
Teach

+ -,er

Driver
Fastener
Opener
Teacher

Kierowca
Złącze
Otwieracz
Nauczyciel

 

Zdumiewać
Rozwijać
Płacić
Odchodzić

Amaze
Develop
Pay
Retire

+ -,ment

Amazement
Development
Payment
Retirement

Zdumienie
Rozwój
Płatność
Dymisja

 

Uwielbiać
Łączyć
Egzaminować
Organizować

Admire
Associate
Examine
Organize

+ -,ation

Admiration
Associatation
Examination
Organization

Uwielbienie
Związek
Egzamin
Organizacja

 

Okrutny
Dziwny
Czysty
Głupi

Cruel
Odd
Pure
Stupid

+ -,ity
+ -,ty

Cruelty
Oddity
Purity
Stupidity

Okrucieństwo
Dziwactwo
Czystość
Głupota

 

Ciemno
Głucho
Szczęśliwie
Uprzejmie

Dark
Deaf
Happy
Kind

+ -,ness

Darkness
Deafness
Happiness
Kindness

Ciemność
Głuchota
Szczęście
Uprzejmość


John DRIVES a bus.

John kieruje autobusem.

He is a bus DRIVER.

On jest kierowcą autobusu.

A can OPENER is a tool for OPENING cans.

Otwieracz puszki jest narzędziem do otwierania puszek.

 

Children DEVELOP very quick.

Dzieci dorastają bardzo szybko.

Their DEVELOPMENT is very quick.

Ich dorastanie jest bardzo szybkie.

 

The teacher EXAMINED me carefully.

Nauczyciel egzaminował mnie dokładnie.

He gave me a careful EXAMINATION.

Zrobił mi dokładny egzamin.

 

Don't be so CRUEL.

Nie bądź tak okrutny.

I hate CRUELTY.

Nienawidzę okrucieństwa.

 

It was very DARK.

Było bardzo ciemno.

The DARKNESS made it impossible to see.

Ciemność uniemożliwiła zobaczenie tego.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego